Forbruker/huseier frikjent for fakturakrav for tomtearbeid, som vesentlig oversteg prisoverslag

Lister tingrett har i en fersk dom frikjent vår klient; en forbruker/huseier.

En profesjonell tjenesteyter hadde fått i oppdrag å utføre gravearbeider på forbrukers boligtomt. Det ble gitt prisoverslag, og håndverkertjenesteloven regulerte forholdet.

Etter ferdigstilt arbeid leverte entreprenøren faktura på det mangedobbelte av hva prisoverslaget lød på. I hht. håndverkertjenesteloven § 32 skal et prisoverslag ikke overstiges vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %, med mindre annen pris utrykkelig er avtalt, eller at tjenesteyter har rett til pristillegg i hht. § 33.

Saken manglet skriftlighet rundt sentrale punkter i avtalen mellom partene, blant annet om hva som var avtalt, og til hvilken pris. Lister tingrett fastslår at tjenesteyter som den profesjonelle aktøren må bære ansvaret for manglende klarhet omkring avtalegrunnlaget, herunder ansvaret for hvorvidt grus og pukk var inkludert i prisoverslaget.

Grunnet manglende klarhet om hva som opprinnelig var avtalt, og uklarhet om det faktisk er utført tilleggsarbeider, kunne retten ikke legge til grunn at huseier/forbruker hadde akseptert tilleggsarbeider gjennom stilltiende godtakelse.

Retten fant det heller ikke bevist at oppgitt pris var med tillegg av merverdiavgift, og la til grunn at prisoverslaget som forbrukeren fikk, måte anses å være inklusiv merverdiavgift.

Retten kom til at grus og pukk måtte anses å være inkludert i prisoverslaget som var gitt, og at entreprenøren hadde krav på et vederlag på et tillegg begrenset til 15 % mer enn prisoverslagets pålydende. Dette hadde forbrukeren/huseier allerede betalt (og mer til). Forbrukeren/huseier ble derfor frifunnet, og gravemaskinentreprenøren ble dømt til å erstatte saksomkostninger.