Høyesterett nektet å fremme motpartens anke i sak vedr. åsetesrett (odelsloven)

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning – HR-2019-260-U Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning Dato 2019-02-11 Publisert HR-2019-260-U Høyesterett HR-2019-260-U, (sak nr. 19-003704SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Parter A (advokat Bjørgulv Rygnestad)

mot D (advokat Per Arve Abraham Drageland).

Forfatter Dommerne Webster og Bergsjø og kst. dommer Sæbø. ________________________________________ A har anket over Agder lagmannsretts dom 12. november 2018 i sak nr. 18-046022ASD-ALAG mot D. Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. Ankemotparten har krevd 18 281 kroner inklusive merverdiavgift i sakskostnader for ankeutvalget. Kravet tas til følge.

SLUTNING: Anken tillates ikke fremmet. I sakskostnader for Høyesterett betaler A til D 18 281 – attentusentohundreogåttien – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen.

Åsetesrett: Ikke «klart urimelig» at eldstemann overtar gården

Agder lagmannsrett har i en dom (sak 18-046022ASD-ALAG) som i dag er rettskraftig, kommet til at den eldste i søskenflokken fortsatt står sterkest mht. å overta gårdsbruket som den konkrete saken gjaldt, selv om en yngre i flere år hadde bodd på gården, og drevet gården for egen regning (uten å betale særlig leie, og uten å foreta investeringer av betydning).

Det er IKKE «klart urimelig» at den eldste overtar gården i denne saken.

Saksgang Lister tingrett TLIST-2017-103367 – Agder lagmannsrett LA-2018-46022 (18-046022ASD-ALAG).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2019-260-U. Parter A (advokat Bjørgulv Rygnestad) mot B, C (for disse: advokat Kristine Grønbech Rolland Devold) og D (advokat Per Arve Abraham Drageland). Forfatter Lagdomar Asbjørn Nes Hansen, lagdommer Nils Ole Simonsen og ekstraordinær lagdommer Gunnar S. Andreassen. Sist oppdatert 2019-02-18

Vi representerte eldstemann med beste odelsrett, som vant saken både i tingretten og lagmannsretten. Tidligere har vi også prosedert saker for yngre i en søskenflokk, som da har vunnet frem i lagmannsretten med at det ville være «klart urimelig» om den eldre fikk fordrive den yngre fra gården. Retten foretar med andre ord en konkret – individuell – vurdering i den enkelte sak. Rådgivning og bistand basert på erfaring fra tilsvarende saker kan lønne seg.

Vi jobber mye med både odelsrett og jordskifterett, og kan kontaktes pr e-post: advokat@drageland.no eller tlf 38 33 00 15.

Fra dommen hitsettes fra Lovdatas sammendrag:

Agder lagmannsrett – Dom – LA-2018-46022  Dato 2018-11- Bruk av åsetesrett på skifte.

Odelslova § 52 femte ledd, jf. § 21.

Lagmannsretten kom som tingretten til at det ikkje var «klårt urimeleg» at eldre bror gjekk føre den yngre ved overtaking av landbrukseigedom på skifte etter foreldra. Båe partane, fødde i høvesvis 1965 og 1968, hadde utdanning og langvarig yrkespraksis utanfor landbruket. Den yngre hadde flytt tilbake til barndomsheimen i 1998 og drive eigedomen i eige namn sidan 2002–2003, ved sidan av fullt arbeid utanfor garden fram til 2013. Endå om den yngre hadde større tilknyting til eigedomen og landbruksnæringa, måtte dette momentet ha mindre vekt i denne saka. Den yngre kunne ikkje reknast å ha ei rettkomen forventing om å overta. Konsekvensane for han av at broren overtok eigedomen var ikkje så inngripande at det i seg sjølv eller saman med dei andre momenta gav grunn til å fråvike åsetesrekkjefylgja.