Høyesterett nektet å fremme motpartens anke i sak vedr. åsetesrett (odelsloven)

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning – HR-2019-260-U Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning Dato 2019-02-11 Publisert HR-2019-260-U Høyesterett HR-2019-260-U, (sak nr. 19-003704SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Parter A (advokat Bjørgulv Rygnestad)

mot D (advokat Per Arve Abraham Drageland).

Forfatter Dommerne Webster og Bergsjø og kst. dommer Sæbø. ________________________________________ A har anket over Agder lagmannsretts dom 12. november 2018 i sak nr. 18-046022ASD-ALAG mot D. Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. Ankemotparten har krevd 18 281 kroner inklusive merverdiavgift i sakskostnader for ankeutvalget. Kravet tas til følge.

SLUTNING: Anken tillates ikke fremmet. I sakskostnader for Høyesterett betaler A til D 18 281 – attentusentohundreogåttien – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen.