JOBBE SOM ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG? TRAINEE?

JOBBE SOM ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG? TRAINEE?

Grunnet stor oppdragsmengde søker vi for snarlig tiltredelse advokat og/eller advokatfullmektig, samt jusstudent for sommerjobb/deltidsstilling trainee/praktikant.

Gode faglige kvalifikasjoner er påkrevd. Forretningsmessig teft, samt gode sosiale/mellommenneskelige egenskaper vektlegges tungt.

Henvendelser og søknader med CV imøteses fortrinnsvis sendt pr. e-post: advokat@drageland.no

Odelsrett; Medhold i § 21 – sak. Klart urimelig dersom best odelsberettiget (etter lovendring) skulle overta gården

Odelsrett; Medhold i § 21 – sak. Klart urimelig dersom best odelsberettiget (etter lovendring) skulle overta gården

LA-2016-135084 Instans Agder lagmannsrett – Dom Dato 2017-03-22  Stikkord Odelsrett. Lovendring. Urimelighetskriteriet. Sterk tilknytning. Berettiget forventning. Odelslova § 21.

Sammendrag, Lovdata: Saken gjaldt krav om å få løse landbrukseiendom på odel. Den ankende part var eldstesønn i søskenflokken og hadde frem til lovendringen i 2009 hatt odelsrett til den omtvistede eiendom. Imidlertid fikk den ankende parts storesøster og hennes livsarvinger bedre odelsrett enn ankende part, som følge av lovendringen i 2009. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at den ankende part likevel skulle få løse eiendommen på odel.

Retten la urimelighetskriteriet til grunn for drøftelsen og kom til at det ville være meget urimelig om mannen skulle måtte si fra seg retten til eiendommen. Han hadde klart sterkere tilknytning til eiendommen og hadde helt frem til 2009, men også senere, hatt en berettiget forventning om å få overta eiendommen. (Sammendrag ved Lovdata.) Henvisninger: Odelslova (1974) §21 Saksgang Lister tingrett TLIST-2016-1235 – Agder lagmannsrett LA-2016-135084 (16-135084ASD-ALAG). Parter: Ankende part (advokat Per Arve Abraham Drageland) mot Ankemotpart (advokat Bjørgulv Rygnestad). Forfatter Lagdommer Arne Lyng, lagdommer Hanne Helle Arnesen og ekstraordinær lagdommer Arve Lien

Åsetesrett: Ikke «klart urimelig» at eldstemann overtar gården

Agder lagmannsrett har i en dom (sak 18-046022ASD-ALAG) som i dag er rettskraftig, kommet til at den eldste i søskenflokken fortsatt står sterkest mht. å overta gårdsbruket som den konkrete saken gjaldt, selv om en yngre i flere år hadde bodd på gården, og drevet gården for egen regning (uten å betale særlig leie, og uten å foreta investeringer av betydning).

Det er IKKE «klart urimelig» at den eldste overtar gården i denne saken.

Saksgang Lister tingrett TLIST-2017-103367 – Agder lagmannsrett LA-2018-46022 (18-046022ASD-ALAG).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2019-260-U. Parter A (advokat Bjørgulv Rygnestad) mot B, C (for disse: advokat Kristine Grønbech Rolland Devold) og D (advokat Per Arve Abraham Drageland). Forfatter Lagdomar Asbjørn Nes Hansen, lagdommer Nils Ole Simonsen og ekstraordinær lagdommer Gunnar S. Andreassen. Sist oppdatert 2019-02-18

Vi representerte eldstemann med beste odelsrett, som vant saken både i tingretten og lagmannsretten. Tidligere har vi også prosedert saker for yngre i en søskenflokk, som da har vunnet frem i lagmannsretten med at det ville være «klart urimelig» om den eldre fikk fordrive den yngre fra gården. Retten foretar med andre ord en konkret – individuell – vurdering i den enkelte sak. Rådgivning og bistand basert på erfaring fra tilsvarende saker kan lønne seg.

Vi jobber mye med både odelsrett og jordskifterett, og kan kontaktes pr e-post: advokat@drageland.no eller tlf 38 33 00 15.

Fra dommen hitsettes fra Lovdatas sammendrag:

Agder lagmannsrett – Dom – LA-2018-46022  Dato 2018-11- Bruk av åsetesrett på skifte.

Odelslova § 52 femte ledd, jf. § 21.

Lagmannsretten kom som tingretten til at det ikkje var «klårt urimeleg» at eldre bror gjekk føre den yngre ved overtaking av landbrukseigedom på skifte etter foreldra. Båe partane, fødde i høvesvis 1965 og 1968, hadde utdanning og langvarig yrkespraksis utanfor landbruket. Den yngre hadde flytt tilbake til barndomsheimen i 1998 og drive eigedomen i eige namn sidan 2002–2003, ved sidan av fullt arbeid utanfor garden fram til 2013. Endå om den yngre hadde større tilknyting til eigedomen og landbruksnæringa, måtte dette momentet ha mindre vekt i denne saka. Den yngre kunne ikkje reknast å ha ei rettkomen forventing om å overta. Konsekvensane for han av at broren overtok eigedomen var ikkje så inngripande at det i seg sjølv eller saman med dei andre momenta gav grunn til å fråvike åsetesrekkjefylgja.